2020年研究院SCI论文清单

时间:2021-05-20

点击:

1.Chen Lin, Jianchuan Qi,Sai Liang*, Cuiyang Feng, Thomas O. Wiedmann, Yihan Liao, Xuechun Yang, Yumeng Li, Zhifu Mi, Zhifeng Yang. Saving less in China facilitates global CO2 mitigation. Nature Communications, 2020, 11(1):1-12.(IF2019=12.121

2.Gengyuan Liu*, Xueqi Wang, Giovanni Baiocchi*, Marco Casazza, Fanxin Meng, Yanpeng Cai, Yan Hao, Feng Wu, Zhifeng Yang*. On the accuracy of official Chinese crop production data: Evidence from biophysical indexes of net primary production. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2020, 117(41): 25434-25444.(IF2019=9.412

3.Feng Zhou*, Yan Bo, Philippe Ciais, Patrice Dumas, Qiuhong Tang, Xuhui Wang, Junguo Liu, Chunmiao Zheng, Jan Polcher, Zun Yin, Matthieu Guimberteau, Shushi Peng, Catherine Ottle, Xining Zhao, Jianshi Zhao, Qian Tan, Lei Chen, Huizhong Shen, Hui Yang, Shilong Piao, Hao Wang, Yoshihide Wada. Deceleration of China's human water use and its key drivers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2020, 117(14):7702-7711.(IF2019=9.412

4.Zhenchang Zhu *, Vincent Vuik, Paul J. Visser, Tim Soens, Bregje van Wesenbeeck, Johan van de Koppel, Sebastiaan N. Jonkman, Stijn Temmerman, Tjeerd J. Bouma. Historic storms and the hidden value of coastal wetlands for nature-based flood defence. Nature Sustainability, 2020, 3(10):853-862.(IF2019=12.080

5.Ya Zhou#, Yuli Shan#*, Dabo Guan*, Xi Liang, Yanpeng Cai*, Jingru Liu, Wei Xie, Jinjun Xue, Zhuguo Ma, Zhifeng Yang. Sharing tableware reduces waste generation, emissions and water consumption in China’s takeaway packaging waste dilemma. Nature Food, 2020, 552-561.

6.Yuanchao Hu, Meirong Su*, Yafei Wang, Shenghui Cui, Fanxing Meng, Wencong Yue, Yufei Liu, Chao Xu, Zhifeng Yang*. Food production in China requires intensified measures to be consistent with national and provincial environmental boundaries. Nature Food, 2020, 1(9):572-582.

7.Sai Liang*#, Yadong Yu*#, Ali Kharrazi, Brian D. Fath, Cuiyang Feng, Glen T. Daigger, Shaoqing Chen, Tieju Ma, Bing Zhu, Zhifu Mi*, Zhifeng Yang. Network resilience of phosphorus cycling in China has shifted by natural flows, fertilizer use and dietary transitions between 1600 and 2012. Nature Food, 2020, 1(6):365.

8.Jiashuo Li#, Sili Zhou#, Wendong Wei#, Jianchuan Qi, Yumeng Li, Bin Chen, Ning Zhang, Dabo Guan, Haoqi Qian, Xiaohui Wu, Jiawen Miao, Long Chen*, Kuishuang Feng*, Sai Liang*.China's retrofitting measures in coal-fired power plants bring significant mercury-related health benefits. One Earth, 2020, 3(6):777-787.

9.Sai Liang, Xuechun Yang,Jianchuan Qi, Yutao Wang*, Wei Xie, Raya Muttarak, Dabo Guan*.CO2 Emissions Embodied in International Migration from 1995 to 2015. Environmental Science & Technology, 2020,54(19):12530-12538.(IF2019=7.864

10.Yuhan Liang, Yumeng Li, Sai Liang*, Cuiyang Feng, Lixiao Xu, Jianchuan Qi, Xuechun Yang, Yafei Wang, Chao Zhang, Ke Li, Hui Li, Zhifeng Yang*. Quantifying Direct and Indirect Spatial Food-Energy-Water (FEW) Nexus in China. Environmental Science & Technology, 2020, 54(16):9791-9803.(IF2019=7.864

11.Ke Sun*, Lanfang Han*, Yan Yang, Xinghui Xia, Zhifeng Yang, Fengchang Wu, Fangbai Li, Yanfang Feng, Baoshan Xing. Application of Hydrochar Altered Soil Microbial Community Composition and the Molecular Structure of Native Soil Organic Carbon in a Paddy Soil. Environmental Science & Technology, 2020, 54(5):2715-2725.(IF2019=7.864

12.Li-Hong Wang, Haodan Xu, Ning Jiang, Zimeng Wang, Jin Jiang*, Tao Zhang*. Trace Cupric Species Triggered Decomposition of Peroxymonosulfate and Degradation of Organic Pollutants: Cu(III) Being the Primary and Selective Intermediate Oxidant. Environmental Science & Technology, 2020, 54(7):4686-4694.(IF2019=7.864

13.Yumeng Li#, Long Chen#, Sai Liang*, Jianchuan Qi, Haifeng Zhou, Cuiyang Feng, Xuechun Yang, Xiaohui Wu, Zhifu Mi, Zhifeng Yang. Spatially Explicit Global Hotspots Driving China's Mercury Related Health Impacts. Environmental Science & Technology, 2020, 54(22):14547-14557.(IF2019=7.864

14.Yijie Zou#, Haijun Cheng#, Hainan Wang, Ruixing Huang, Yanghui Xu, Jin Jiang, Qiang He, Caihong Liu, Juchao Liu, Jiaming Xiong, Jinni Yao, Xiaoliu Huangfu*, Jun Ma. Thallium(I) Oxidation by Permanganate and Chlorine: Kinetics and Manganese Dioxide Catalysis. Environmental Science & Technology, 2020, 54(12):7205-7216.(IF2019=7.864

15.Long Chen, Sai Liang, Haoran Zhang, Xingrui Cai, Yuanchen Chen, Maodian Liu, Huiming Lin, Yumeng Li, Jianchuan Qi, Yindong Tong, Wei Zhang, Xuejun Wang*, Jiong Shu*. Rapid Increase in Cement-Related Mercury Emissions and Deposition in China during 2005-2015. Environmental Science & Technology, 2020, 54(22):14204-14214.(IF2019=7.864

16.Ning Jiang, Haodan Xu, Lihong Wang, Jin Jiang, Tao Zhang*. Nonradical Oxidation of Pollutants with Single-Atom-Fe(III)-Activated Persulfate: Fe(V) Being the Possible Intermediate Oxidant. Environmental Science & Technology, 2020, 54(21):14057-14065.(IF2019=7.864

17.Aleksandra Szczuka, Nan Huang, Jessica A. MacDonald, Adam Nayak, Zhong Zhang, William A. Mitch*. N-Nitrosodimethylamine Formation during UV/Hydrogen Peroxide and UV/Chlorine Advanced Oxidation Process Treatment Following Reverse Osmosis for Potable Reuse. Environmental Science & Technology, 2020, 54(23):15465-15475.(IF2019=7.864

18.Zhe Yang*, Peng-Fei Sun, Xianhui Li, Bowen Gan, Li Wang, Xiaoxiao Song, Hee-Deung Park, Chuyang Tang*. A Critical Review on Thin-Film Nanocomposite Membranes with Interlayered Structure: Mechanisms, Recent Developments, and Environmental Applications. Environmental Science & Technology, 2020, 54(24):15563-15583.(IF2019=7.864

19.Lijuan Luo, Zhengyu Xiao, Xiaoyu Zhou, Lihua Yang*, Shusheng Luo, Cunyuan Zhao,Tiangang Luan*. Quantum chemical calculation to elucidate the biodegradation pathway of methylphenanthrene by green microalgae. Water Research, 2020, 173:115598.(IF2019=9.130

20.Chaoting Guan, Jin Jiang*, Suyan Pang, Yang Zhou, Yuan Gao, Juan Li, Zhen Wang. Formation and control of bromate in sulfate radical-based oxidation processes for the treatment of waters containing bromide: A critical review. Water Research, 2020, 176:115725.(IF2019=9.130

21.Li Sun, Jinxing Ma, Lipin Li, Yu Tian, Zhong Zhang, Huaiyu Liao, Jibin Li, Wangwang Tang, Di He*. Exploring the essential factors of performance improvement in sludge membrane bioreactor technology coupled with symbiotic algae. Water Research, 2020, 181:115843.(IF2019=9.130

22.Juan Li, Jin Jiang*, Su-Yan Pang, Yi Yang, Shaofang Sun, Lihong Wang, Panxin Wang. Transformation of X-ray contrast media by conventional and advanced oxidation processes during water treatment: Efficiency, oxidation intermediates, and formation of iodinated byproducts. Water Research, 2020, 185:116234.(IF2019=9.130

23.Juan Li, Jin Jiang*, Tarek Manasfi, Urs von Gunten. Chlorination and bromination of olefins: Kinetic and mechanistic aspects. Water Research, 2020, 187:116424.(IF2019=9.130

24.Xiaomei Shen, Meirong Su*, Tao Sun, Sihao Lv, Zhi Dang, Zhifeng Yang. Net heterotrophy and low carbon dioxide emissions from biological processes in the Yellow River Estuary, China. Water Research, 2020, 171:115457.(IF2019=9.130

25.Zhen Wang, Wei Qiu, Suyan Pang, Yuan Gao, Yang Zhou, Ying Cao, Jin Jiang*. Relative contribution of ferryl ion species (Fe(IV)) and sulfate radical formed in nanoscale zero valent iron activated peroxydisulfate and peroxymonosulfate processes. Water Research, 2020, 172:115504.(IF2019=9.130

26.Panxin Wang, Xu He, Wei Zhang, Jun Ma*, Jin Jiang*, Zhuangsong Huang, Haijun Cheng, Suyan Pang, Yang Zhou, Xuedong Zhai. Highly efficient removal of p-arsanilic acid with Fe(II)/peroxydisulfate under near-neutral conditions. Water Research, 2020, 117:115752.(IF2019=9.130

27.Ruijia Zhang, Hui Zhang, Baowei Chen*, Tiangang Luan*. Fetal bovine serum attenuating perfluorooctanoic acid-inducing toxicity to multiple human cell lines via albumin binding. Journal of Hazardous Materials, 2020, 389:122109.(IF2019=9.038

28.Zhenling Li, Chenghong Feng*, Yuehan Wu, Xiaoyu Guo. Impacts of nanoplastics on bivalve: Fluorescence tracing of organ accumulation, oxidative stress and damage. Journal of Hazardous Materials, 2020, 392:122418.(IF2019=9.038

29.Wen Zhang, Gengyuan Liu*, ZhifengYang*. Urban agglomeration ecological risk transfer model based on Bayesian and ecological network. Resources Conservation and Recycling, 2020, 161:105006.(IF2019=8.086

30.Lanfang Han, Enyao Zhang, Yan Yang, Ke Sun*, Liping Fang. Highly efficient U(VI) removal by chemically modified hydrochar and pyrochar derived from animal manure. Journal of Cleaner Production, 2020, 264:121542.(IF2019=7.246

31.Pingping Zhang, Yanpeng Cai*, Wei Yang, Yujun Yi, Zhifeng Yang, Qiang Fu. Contributions of climatic and anthropogenic drivers to vegetation dynamics indicated by NDVI in a large dam-reservoir-river system. Journal of Cleaner Production, 2020, 256:120477.(IF2019=7.246

32.Yuhan Liang, Sai Liang*, Lixiao Xu, Cuiyang Feng, Jianchuan Qi, Xuechun Yang, Yumeng Li, Ke Li, Hui Li, Zhifeng Yang*. Socioeconomic drivers of water withdrawals driven by provincial energy demand in China. Journal of Cleaner Production, 2020, 258:120971.(IF2019=7.246

33.Cui Xu, Zhihao Xu*, Zhifeng Yang*. Reservoir operation optimization for balancing hydropower generation and biodiversity conservation in a downstream wetland. Journal of Cleaner Production, 2020, 245:118885.(IF2019=7.246

34.Chunxue Yu, Xinan Yin, Hui Li, Zhifeng Yang*. A hybrid water-quality-index and grey water footprint assessment approach for comprehensively evaluating water resources utilization considering multiple pollutants. Journal of Cleaner Production, 2020, 248:119225.(IF2019=7.246

35.Tianyuan Zhang, Qian Tan*, Shan Zhang, Shuping Wang, Tianyu Gou. A robust multi-objective model for supporting agricultural water management with uncertain preferences. Journal of Cleaner Production, 2020, 255:120204.(IF2019=7.246

36.Ronghua Xu,Yanpeng Cai*, Xuan Wang, Chunhui Li, Qiang Liu, Zhifeng Yang. Agricultural nitrogen flow in a reservoir watershed and its implications for water pollution mitigation. Journal of Cleaner Production, 2020, 267:122034.(IF2019=7.246

37.Zhihao Xu, Chunxue Yu, Hao Sun, Zhifeng Yang*. The response of sediment phosphorus retention and release to reservoir operations: Numerical simulation and surrogate model development. Journal of Cleaner Production, 2020, 271:122688.(IF2019=7.246

38.Ling Ji, Zixuan Zheng, Tianhao Wu, Yulei Xie*, Zhengping Liu, Guohe Huang, Dongxiao Niu. Synergetic optimization management of crop-biomass coproduction with food-energy-water nexus under uncertainties. Journal of Cleaner Production, 2020, 258:120645.(IF2019=7.246

39.Xuemei Yin, Yan Hao*, Zhifeng Yang, Lixiao Zhang, Meirong Su, Yihan Cheng, Pengpeng Zhang, Juhua Yang, Sai Liang. Changing carbon footprint of urban household consumption in Beijing: Insight from a nested input-output analysis. Journal of Cleaner Production, 2020, 258:120698.(IF2019=7.246

40.Shuo Zhang, Ali Kharrazi, Dong Wang, Hongtao Ren, Sai Liang, Yadong Yu*. Evaluating the synergy strength among environmental pressures at the sectoral level of China from the producer, consumer and supplier perspectives. Journal of Cleaner Production, 2020, 275:124199.(IF2019=7.246

41.Haijun Cheng, Tao Yang, Jin Jiang, Xiaohui Lu, Panxin Wang, Jun Ma*. Mn2+effect on manganese oxides (MnOx) nanoparticles aggregation in solution: Chemical adsorption and cation bridging. Environmental Pollution, 2020, 267:115561.(IF2019=6.793

42.Haijun Cheng, Tao Yang, Jun Ma*, Jin Jiang*, Panxin Wang. The aggregation kinetics of manganese oxides nanoparticles in Al(III) electrolyte solutions: Roles of distinct Al(III) species and natural organic matters. Science of The Total Environment, 2020, 744:140814.(IF2019=6.551

43.Xiaoxin Zhang, Yujun Yi*, Zhifeng Yang. Nitrogen and phosphorus retention budgets of a semiarid plain basin under different human activity intensity. Science of The Total Environment, 2020, 703:134813.(IF2019=6.551

44.Ruirun Jiang, Jiahui Liu, Bi Huang, Xiaowei Wang, Tiangang Luan, Ke Yuan*. Assessment of the potential ecological risk of residual endocrine-disrupting chemicals from wastewater treatment plants. Science of The Total Environment, 2020, 714:136689.(IF2019=6.551

45.Yu Gao, Tianxiao Li, Qiang Fu*, Heng Li, Dong Liu, Yi Ji, Qingling Li, Yanpeng Cai. Biochar application for the improvement of water-soil environments and carbon emissions under freeze-thaw conditions: An in-situ field trial. Science of The Total Environment, 2020, 138007.(IF2019=6.551

46.Ke Yuan, Qing Qing, Yuru Wang, Fan Lin, Baowei Chen, Tiangang Luan, Xiaowei Wang*. Characteristics of chlorinated and brominated polycyclic aromatic hydrocarbons in the Pearl River Estuary. Science of The Total Environment, 2020, 739:139774.(IF2019=6.551

47.Haoran Song, Yuwei Wang, Zheng Ling, Daoyuan Zu, Zhuo Li, Yongming Shen, Changping Li*. Enhanced photocatalytic degradation of perfluorooctanoic acid by Ti3C2MXene-derived heterojunction photocatalyst: Application of intercalation strategy in DESs. Science of The Total Environment,2020, 746:141009.(IF2019=6.551

48.Yalan Chen, Ke Sun*, Haoran Sun, Yan Yang, Lanfang Han, Hao Zheng, Baoshan Xing. Investigation on parameters optimization to produce hydrochar without carbohydrate carbon. Science of The Total Environment, 2020, 748:141354.(IF2019=6.551

49.Tong Zhang, Qian Tan*, Xiaoning Yu, Shan Zhang. Synergy assessment and optimization for water-energy-food nexus: Modeling and application. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2020, 134:110059.(IF2019=12.110

50.Kejia Hu, Qian Tan*, Tianyuan Zhang, Shuping Wang. Assessing technology portfolios of clean energy-driven desalination-irrigation systems with interval-valued intuitionistic fuzzy sets. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2020, 132:109950.(IF2019=12.110

51.Yang Zhou, Yuan Gao, Jin Jiang*, YongMing Shen, SuYan Pang, Zhen Wang, Jiebin Duan, Qin Guo, Chaoting Guan, Jun Ma. Transformation of Tetracycline Antibiotics During Water Treatment with Unactivated Peroxymonosulfate.C hemical Engineering Journal, 2020, 379:122378.(IF2019=10.652

52.Juan Li, Jin Jiang*, Su-Yan Pang, Ying Cao, Yang Zhou, Chaoting Guan. Oxidation of iodide and hypoiodous acid by non-chlorinated water treatment oxidants and formation of iodinated organic compounds: A review. Chemical Engineering Journal, 2020, 386:123822.(IF2019=10.652

53.Chaoting Guan, Jin Jiang*, Suyan Pang, Xiao Chen, Richard D. Webster, TeikThye Lim. Facile synthesis of pure g-C3N4 materials for peroxymonosulfate activation to degrade bisphenol A: Effects of precursors and annealing ambience on catalytic oxidation. Chemical Engineering Journal, 2020, 387:123726.(IF2019=10.652

54.Yuan Gao, Yang Zhou, Su-Yan Pang, Zhen Wang, Yong-Ming Shen, Jin Jiang*. Quantitative evaluation of relative contribution of high-valent iron species and sulfate radical in Fe(VI) enhanced oxidation processes via sulfur reducing agents activation. Chemical Engineering Journal, 2020, 387:124077.(IF2019=10.652

55.Panxin Wang, Haijun Cheng, Jian Ding, Jun Ma*, Jin Jiang*, Zhuangsong Huang, Juan Li, Suyan Pang, Chaoting Guan, Yuan Gao. Cadmium removal with thiosulfate/permanganate (TS/Mn (VII)) system: MnO2 adsorption and/or CdS formation. Chemical Engineering Journal, 2020, 380:122585.(IF2019=10.652

56.Haoran Song, Linxia Yan, Yuwei Wang, Jin Jiang*, Jun Ma, Changping Li, Gang Wang, Jia Gu, Peng Liu. Electrochemically activated PMS and PDS: Radical oxidation versus nonradical oxidation. Chemical Engineering Journal, 2020, 391:123560.(IF2019=10.652

57.Ying Cao, Wei Qiu, Yumeng Zhao, Juan Li, Jin Jiang*, Yi Yang, Su-Yan Pang, Guanqi Liu. The degradation of chloramphenicol by O3/PMS and the impact of O3-based AOPs pre-oxidation on dichloroacetamide generation in post-chlorination. Chemical Engineering Journal, 2020, 401:126146.(IF2019=10.652

58.Yi Wang, Xuan Kou, Jing-Chun Feng, Xiao-Sen Li*, YuZhang. Sediment deformation and strain evaluation during methane hydrate dissociation in a novel experimental apparatus. Applied Energy, 2020, 262:114397.(IF2019=8.848

59.Qing-Cui Wan, Hu Si*, Gang Li, Jing-Chun Feng, Bo Li. Heterogeneity properties of methane hydrate formation in a pilot-scale hydrate simulator. Applied Energy, 2020, 261:114325.(IF2019=8.848

60.Yifei Wang, Liping Huang, Mohammad Shahidehpour*, Loi Lei Lai*, Ya Zhou*. Impact of Cascading and Common-Cause Outages on Resilience-Constrained Economic Operation of Power Systems. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(1):590-601.(IF2019=8.267

61.Yun Hua, Xuebo Zheng, Lihong Xue, Lanfang Han, Shiying He, Tripti Mishra, Yanfang Feng*, Linzhang Yang, Baoshan Xing. Microbial aging of hydrochar as a way to increase cadmium ion adsorption capacity: Process and mechanism. Bioresource Technology, 2020, 300:122708.(IF2019=7.539

62.Wenle Xing, Jie Liang*, Wangwang Tang*, Di He, Ming Yan, Xiangxi Wang, Yuan Luo, Ning Tang, Mei Huang. Versatile applications of capacitive deionization (CDI)-based technologies. Desalination, 2020, 482:114390.(IF2019=7.098

63.Fangyuan Xu, Xujie Chen, Miao Zhang*, Ya Zhou*, Yanpeng Cai, Yang Zhou, Ruixin Tang, Yifei Wang. A sharing economy market system for private EV parking with consideration of demand side management. Energy, 2020, 190:116321.(IF2019=6.082

64.Shulei Cheng, Wei Fan, Jiandong Chen, Fanxin Meng*, Gengyuan Liu, Malin Song, Zhifeng Yang. The impact of fiscal decentralization on CO2 emissions in China. Energy, 2020, 192:116685.(IF2019=6.082

65.Ye Xu, Ye Li, Lijun Zheng*, Liang Cui, Sha Li, Wei Li, Yanpeng Cai. Site selection of wind farms using GIS and multi-criteria decision making method in Wafangdian, China. Energy, 2020, 207:118222.(IF2019=6.082

66.Congwei Luo*, Jing Gao, Qiao Ma, Daoji Wu*, Xiaoxiang Cheng, Jin Jiang, Weiwei Zhou, ZhichaoYang. The bromate formation accompanied by the degradation of 2,4-bromophenol in UV/peroxymonosulfate. Separation and Purification Technology, 2020, 233:116028.(IF2019=5.774

67.Hongwei Sun, Guihong Xie, Di He*, Lizhi Zhang*. Ascorbic Acid Promoted Magnetite Fenton Degradation of Alachlor: Mechanistic Insights and Kinetic Modeling. Applied Catalysis B-Environmental, 2020, 267:118383.(IF2019=16.683

68.Daoyuan Zu#, Haoran Song#, Yuwei Wang, Zhe Chao, Zhuo Li, Gang Wang, Yongming Shen, Changping Li*, Jun Ma*. One-potin-situ hydrothermal synthesis of CdS/Nb2O5/Nb2C heterojunction for enhanced visible-light-driven photodegradation. Applied Catalysis B-Environmental, 2020, 277:119140.(IF2019=16.683

69.Jiewei Deng, Yunyun Yang*, Lijuan Luo, Yipo Xiao, Tiangang Luan*. Lipid analysis and lipidomics investigation by ambient mass spectrometry. TrAC-Trends in Analytical Chemistry, 2020, 128:115924.(IF2019=9.801

70.Ruohong Chen, Yipo Xiao, Hongtao Liu, Ling Fang, Jiahui Liu, Xiaolin Ruan, Baowei Chen*, Tiangang Luan*. Lab-on-Membrane Platform Coupled with Paper Spray Ionization for Analysis of Prostate-Specific Antigen in Clinical Settings. Analytical Chemistry, 2020, 92(19):‏13298-13304.(IF2019=6.785

71.Lanfang Han, Ke Sun*, Yan Yang, Xinghui Xia, Fangbai Li, Zhifeng Yang, Baoshan Xing. Biochar’s stability and effect on the content, composition and turnover of soil organic carbon. Geoderma, 2020, 364:114184.(IF2019=4.848

72.Yong Zeng ,Yanpeng Cai*, Qian Tan, Chao Dai. An integrated modeling approach for identifying cost-effective strategies in controlling water pollution of urban watersheds. Journal of Hydrology, 2020, 581:124373.(IF2019=4.500

73.Hongyi Xie, Yujun Yi*, Chuanying Hou, Zhifeng Yang. In situ experiment on groundwater control of the ecological zonation of salt marsh macrophytes in an estuarine area. Journal of Hydrology, 2020, 585:124844.(IF2019=4.500

 74.Weili Jia, Chuanxin Ma, Mengfei Yin, Hongwen Sun, Qing Zhao, Jason C White, Cuiping Wang*, Baoshan Xing. Accumulation of phenanthrene and its derived metabolite in lettuce (Lactuca sativaL.) as affected by magnetic carbon nanotubes and dissolved humic acid. Environmental Science-Nano, 2020, 7:3759-3772.(IF2019=7.683

75.Yuan Gao, HanPing Pan, Yang Zhou, Zhen Wang, SuYan Pang, ChaoTing Guan, YongMing Shen, Jin Jiang*. Are free radicals actually responsible for enhanced oxidation of contaminants by Cr(VI) in the presence of bisulfite? Chemosphere, 2020, 248:126000.(IF2019=5.778

76.Qionghong Chen, Meirong Su*, Fanxin Meng, Yufei Liu, Yanpeng Cai, Ya Zhou, Zhifeng Yang. Analysis of urban carbon metabolism characteristics based on provincial input-output tables. Journal of Environmental Management, 2020, 265:110561.(IF2019=5.647

77.Shulei Cheng, Wei Fan, Fanxin Meng*, Jiandong Chen, Bofeng Cai, Gengyuan Liu, Sai Liang, Malin Song, Ya Zhou, Zhifeng Yang. Toward low-carbon development: Assessing emissions-reduction pressure among Chinese cities. Journal of Environmental Management, 2020, 271:111036.(IF2019=5.647

78.Beibei Hao#, Haoping Wu#, Wei Li, Wei Xing*. Periphytic algae mediate interactions between neighbor and target submerged macrophytes along a nutrient gradient. Ecological Indicators, 2020, 110:105898.(IF2019=4.229

79.Chunxue Yu, Zuoyong Li, Zhifeng Yang*, Xiaohong Chen, MeirongSu. A feedforward neural network based on normalization and error correction for predicting water resources carrying capacity of a city. Ecological Indicators, 2020, 118:106724.(IF2019=4.229

80.Min Zhang, Hao Yang, Qibang Tang, Huayang Cai*, Zhenchang Zhu, Aichun Feng, Min Luo, Hongkai Gao, Xin Tian. Impacts of secondary and quarter-diurnal tidal species on backwater hydrodynamics in tidal rivers. Advances in Water Resources, 2020, 143:103660.(IF2019=4.016

81.Hang Wan, Jilong Li, Ran Li*, Jingjie Feng*, Zhifeng Sun. The optimal power generation operation of a hydropower station for improving fish shelter area of low TDG level. Ecological Engineering, 2020,147:105749.(IF2019=3.512

82.Xiaoyan Bai, Wen Shen, Peng Wang*, Xiaohong Chen, Yanhu He. Response of Non-point Source Pollution Loads to Land Use Change under Different Precipitation Scenarios from a Future Perspective. Water Resources Management, 2020, 34:3987-4002.(IF2019=2.924

83.Chuan-Shu He, Rong-Rong Ding, Guan-Nan Zhou, Di He*, Peng Fan, Xiao-Hong Guan, Yang Mu*. Coexistence of humic acid enhances the reductive removal of diatrizoate via depassivating zero-valent iron under aerobic conditions. Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8(29):14634-14643.(IF2019=11.301

84.Mengbiao Duan, Longbo Jiang, Guangming Zeng, Dongbo Wang, Wangwang Tang*, Jie Liang, Han Wang, Di He, Zhifeng Liu, Lin Tang*. Bimetallic nanoparticles/metal-organic frameworks: Synthesis, applications and challenges. Applied Materials Today, 2020, 19:100564.(IF2019=8.352

85.Kui Yang, Jiale Xu, Hui Lin, Ruzhen Xie, Kai Wang, Sihao Lv, Jianbo Liao, Xinhui Liu, Jie Chen, Zhifeng Yang*. Developing a low-pressure and super stable electrochemical tubular reactive filter: Outstanding efficiency for wastewater purification. Electrochimica Acta, 2020, 335:135634.(IF2019=6.215

86.Beibei Hao#, Haoping Wu#, Wei Zhen, Hyunbin Jo, Yanpeng Cai, Erik Jeppesen, Wei Li*. Warming Effects on Periphyton Community and Abundance in Different Seasons Are Influenced by Nutrient State and Plant Type: A Shallow Lake Mesocosm Study. Frontiers in Plant Science, 2020, 11:404.(IF2019=4.402

87.Chuyan Zhao, Yan Zhang, Jun Tang*, Yongming Shen. Numerical investigation of solitary wave run-up attenuation by patchy vegetation. Acta Oceanologica Sinica, 2020, 39(5):105-114.(IF2019=1.146

88.Zhihao Xu, Zhifeng Yang*, Ximing Cai, Xinan Yin, Yanpeng Cai. Modeling Framework for Reservoir Capacity Planning Accounting for Fish Migration. Journal of Water Resources Planning and Management, 2020, 146(3): 04020006.(IF2019=2.406

89.Zhong Zhang, Jacob F. King, Aleksandra Szczuka, Yi-Hsueh Chuang, William A. Mitch*. Pilot-scale ozone/biological activated carbon treatment of reverse osmosis concentrate: potential for synergism between nitrate and contaminant removal and potable reuse. Environmental Science-Water Research & Technology, 2020, 6(5):1421-1431.(IF2019=3.449

90.Bo Li, Hang Wang, Qingguo Yu*, Feng Wei, Qi Zhang. Spatial distribution and ecological assessment of nickel in sediments of a typical small plateau lake from Yunnan Province, China. Environmental Science and Pollution Research, 2020, (2):1-13.(IF2019=3.056

91.Li Liu, Liwei Sun, Jie Niu*, William J. Riley. Modeling Green Roof Potential to Mitigate Urban Flooding in a Chinese City. Water, 2020, 12(8):2082.(IF2019=2.544

92.Tian’ge Cao, Yujun Yi*, Hongxi Liu, Zhifeng Yang. Integrated ecosystem services-based calculation of ecological water demand for a macrophyte-dominated shallow lake. Global Ecology and Conservation, 2020, 21:e00858.(IF2019=2.526

93.Yujun Yi*, Hongyi Xie, Yufeng Yang, Yang Zhou, Zhifeng Yang. Suitable habitat mathematical model of common reed (Phragmites australis) in shallow lakes with coupling cellular automaton and modified logistic function. Ecological Modelling, 2020, 419:108938.(IF2019=2.497

94.Yanhui Zheng, Yanhu He*, Yanpeng Cai, Peng Wang. An improved interior-outer-set model framework for flood hazard analysis. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2020, 34(10):1543-1558.(IF2019=2.351

95.Yutong Li, Yanpeng Cai*, Zoe Li, Xuan Wang, Qiang Fu, Dan Liu, Lian Sun, Ronghua Xu. An approach for runoff and sediment nexus analysis under multi-flow conditions in a hyper-concentrated sediment river, Southwest China. Journal of Contaminant Hydrology, 2020, 235:103702.(IF2019=2.9347

96.Pingping Zhang, Yanpeng Cai*, Wei Yang, Yujun Yi, Zhifeng Yang. Climatic and anthropogenic impacts on water and sediment generation in the middle reach of the Jinsha River Basin. River Research and Applications, 2020, 36(3):338-350.(IF2019=1.916

97.Weichen Wang, Lian Sun, Yanpeng Cai*, Yujun Yi, Wei Yang, Zhifeng Yang. Evaluation ofmulti-sourceprecipitation data in a watershed with complex topography based on distributed hydrological modeling. River Researchand Applications, 2020:1-19.(IF2019=1.916

98.Raul Velasco-Fernández*, Laura Pérez-Sánchez, Lei Chen, Mario Giampietro. A becoming China and the assisted maturity of the EU: Assessing the factors determining their energy metabolic patterns. Energy Strategy Reviews, 2020, 32:100562.(IF2019=3.895

99.Lian Sun, Yanpeng Cai*, Yang Zhou, Shiyuan Shi, Yesi Zhao, Björn E. Gunnarson, Fernando Jaramillo. Radial Growth Responses to Climate of Pinus yunnanensis at Low Elevations of the Hengduan Mountains, China. Forests, 2020, 11(10):1066.(IF2019=2.221

100. Gefei DENG, Yongming SHEN*, Changping LI, Jun TANG. Computational investigation on hydrodynamic and sediment transport responses influenced by reclamation projects in theMeizhou Bay, China. Frontiers of Earth Science, 2020, 14(3):493-511.(IF2019=1.620)

101. Jiaguo Yan, Zhenchang Zhu, Honghui Huang, Xinyan Wang, Haochen Sui, Dongdong Qiu, Junhong Bai, Baoshan Cui*. Stage-dependent effects of a non-native invasive saltmarsh plant on the seedling establishment of a native seagrass. Ecohydrology & Hydrobiology, 2020, 20(4):494-503.(IF2019=1.877)

102.Bo Li, Hang Wang, Qingguo Yu*, Feng Wei, Qi Zhang. Ecological Assessment of Heavy Metals in Sediments from Jianhu Lake in Yunnan Province, China. Polish Journal of Environmental Studies, 2020, 29(6):‏ 4139-4150.(IF2019=1.383

103.Yanhu He*, Zhuliang Lin, Xiaohong Chen. Regional difference of water use in a significantly unbalanced developing region. Water Policy, 2020, 22:1182-1199.(IF2019=1.093

 

广东工业大学生态环境与资源学院版权所有 粤ICP备05008833号